VRC Nieuws

Roxanne Kokol nieuw bestuurslid VRC

Benoeming Roxanne Kokol
Roxanne Kokol is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 december 2023 verkozen tot nieuw bestuurslid van de VRC. Als directeur control & bedrijfsvoering bij XONAR en afgestudeerde in Tax Law, brengt ze haar indrukwekkende ervaring en actieve betrokkenheid bij de VRC in als waardevolle bijdrage aan het VRC-bestuur.

Haar toewijding blijkt uit haar persoonlijke motto: ''Ik ben niet snel uit het veld te slaan, kies zelden de weg van de minste weerstand en ben vastberaden om doelen te behalen." Deze vastberadenheid zal ongetwijfeld een toegevoegde waarde zijn voor de vereniging.

Verderop dit magazine is een verhaal van Kokol te lezen. Daarin gaat ze dieper in op haar werk bij XONAR. 

Minder bedrijven verplicht tot externe controle

Doordat de controlegrenzen worden verhoogd, zijn over boekjaar 2023 minder bedrijven genoodzaakt verplicht een accountant in te huren voor controle van de jaarrekening en een bestuursverslag op te stellen.

De drempels voor de jaarrekening waren sinds 2013 niet gewijzigd. Vooral de laatste twee jaar groeide het aantal bedrijven dat verplicht werd tot externe controle en een bestuursverslag omdat door inflatie ondernemers sneller tegen de jaarrekeninggrenzen aanliepen. De controleplicht gold als bedrijven twee van deze drie criteria twee jaar op een rij hadden: 50 of meer medewerkers, 12 miljoen euro omzet, of een balanstotaal van 6 miljoen euro.

Verhoogde criteria
De Europese Commissie heeft deze laatste twee criteria met 25 procent verhoogd en dat geldt al over boekjaar 2023. De nieuwe grenzen zijn volgens het Europese besluit nu 15 miljoen euro omzet en een balanstotaal van 7,5 miljoen euro. Door deze verandering vallen meer mkb-bedrijven in een lagere categorie waar de controle-eisen minder streng zijn. De maatregel moet het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer 45 miljoen euro besparen.

Accountant


VOR wordt onderdeel Corporate Governance Code

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) wordt onderdeel van de Corporate Governance Code. Dat hebben onder meer werkgevers, vakbonden en belangenbehartigers van accountants afgesproken. Beursgenoteerde vennootschappen gaan vanaf 2025 een VOR opnemen in het bestuursverslag.

Bij de laatste actualisering van de Code werd de VOR nog te controversieel gevonden om op te nemen. Daarop kwam kritiek van diverse partijen en de Tweede Kamer nam een motie aan in april om ervoor te zorgen dat de VOR vanaf 2024 in bestuursverslagen zou worden opgenomen. Als de huidige plannen in de Code worden opgenomen in 2024, zou dit gelden vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2025. Er is nog geen nieuwe monitoringscommissie Corporate Governance Code. Daarom is het voorstel naar de ministeries van Financiën, EZK en Rechtsbescherming gestuurd.

Risicobeheersing
Met deze eis moeten organisaties risico’s in kaart brengen en toereikende interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben. Het bestuurt monitort risico’s op het gebied van verslaggeving, compliance, strategie en bedrijfsvoering, en evalueert de ingezette risicobeheersing minstens een keer per jaar.

Corporate Governance


Nieuwe Global Internal Audit Standards gepubliceerd

De nieuwe Global Internal Audit Standards zijn gepubliceerd. Zij beschrijven de principes en vereisten om de kwaliteit van internal auditing te waarborgen en ook de handvatten om deze te implementeren. Deze standaarden treden een jaar na deze publicatie in werking.

De standaarden zijn het resultaat van een meerjarig proces en de gezamenlijke inspanning van de wereldwijde interne auditgemeenschap onder leiding van de International Internal Audit Standards Board van het IIA, de beroepsvereniging van internal auditors. Op de wereldwijde publieke consultatie zijn meer dan zestienhonderd reacties ontvangen. In een apart rapport geeft het IIA aan hoe deze reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot de definitieve versie.

Vijf domeinen

De standaarden zijn onderverdeeld in vijf domeinen:

  1. Doel van internal auditing: uitleg van de waarde propositie van internal auditing inclusief de kernelementen van het beroep.
  2. Ethiek en professionaliteit: de gedragscode met principes en standaarden over integriteit, objectiviteit, competentie, professionele zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
  3. Het besturen van de interne auditfunctie: principes en standaarden plus essentiële voorwaarden voor het opzetten van een onafhankelijke, effectieve interne auditfunctie met succesvolle relaties tussen de raad van bestuur, het senior management en de chief audit executive.
  4. Managen van de interne auditfunctie: principes en standaarden voor chief audit executives om strategisch te plannen, middelen te beheren, effectief te communiceren met belanghebbenden en de kwaliteit van de interne auditfunctie te verbeteren.
  5. Uitvoeren van interne auditdiensten: principes en standaarden die de fundamentele elementen beschrijven van het plannen, uitvoeren en communiceren van audits en adviezen.
Audit, internal